รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 292 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 192 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  65.75
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.90
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 266 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.10
 เทศบาล  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.90
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 252 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.30
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 40 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.70
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 288 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.63
 ไม่ครบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.37
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 281 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   96.23
 ไม่ครบ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.77
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   21.23
 ไม่มี  จำนวน 230 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   78.77
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 243 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   83.22
 ไม่มี  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   16.78
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 289 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.97
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.03
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 281 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.23
 ไม่มี  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.77


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1