รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 117 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 51 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.59
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 66 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.41
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.73
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 84,768,660 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.87
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.13
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.32
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.68
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,065,765 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.73
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.27
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.13
 ไม่มี  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.87
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.98
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.17
 จ้างเหมา  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.85
 อื่น ๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.87
 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.13
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.58
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.42
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.42
 ไม่มี  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.58
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.73
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.27
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.29
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.85
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.85
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.15
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.85


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2