รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 63 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.38
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.62
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.83
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 54,280,952 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.89
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.11
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.78
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.22
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,299,116 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.24
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.76
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.94
 ไม่มี  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.06
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.94
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.21
 จ้างเหมา  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.10
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.76
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.83
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.17
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.24
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.76
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่มี  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.41
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.59
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.83
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.17
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.83
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.59
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.59
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.41
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.59


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2