รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 145 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 70 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.28
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.03
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 143 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.62
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 51,098,874 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 140 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.55
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.45
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 126 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.90
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.41
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  786,963 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 143 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.62
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.38
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.52
 ไม่มี  จำนวน 137 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.48
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.83
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 89 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.38
 จ้างเหมา  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.79
 อื่น ๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 135 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.10
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.90
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 133 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.72
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.59
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.45
 ไม่มี  จำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.17
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.79
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.83
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 140 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.55
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.45
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.79
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.38
 อื่น ๆ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.14
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 139 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.86
 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.14


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2