รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 133 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.37
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.86
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.98
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 59,135,272 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.71
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.53
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.95
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.29
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,110,557 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.47
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.77
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.02
 ไม่มี  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.22
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.76
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 85 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.91
 จ้างเหมา  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.06
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.50
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.97
 ไม่มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.26
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 119 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.47
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.76
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.26
 ไม่มี  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.98
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.47
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.76
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.73
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.50
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.97
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.75
 อื่น ๆ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.76
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.48
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.75


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4