รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 92 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.70
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 50 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.35
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.87
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 31,602,300 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.52
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.52
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 69 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.00
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.04
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  421,802 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.70
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
 ไม่มี  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.70
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.43
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 69 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.00
 จ้างเหมา  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.61
 อื่น ๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 71 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.17
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.87
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.70
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.26
 ไม่มี  จำนวน 78 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.78
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.87
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.17
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.04
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.87
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.17
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.87
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.17


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4