รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 225 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.00
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.00
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 222 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.67
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 68,286,600 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 211 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.78
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.22
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 199 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.44
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.56
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,036,302 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 210 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.33
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.67
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.78
 ไม่มี  จำนวน 212 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.22
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.67
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.22
 จ้างเหมา  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.78
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.33
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 214 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.11
 ไม่มี  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.89
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 219 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.33
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.67
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.44
 ไม่มี  จำนวน 224 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.56
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 219 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.33
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.67
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 219 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.33
 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.67
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 218 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.89
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.33
 อื่น ๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.78
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 221 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.22
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.78


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7