รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 213 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.97
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.28
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 197 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.49
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 52,253,950 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 198 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.96
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.29
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 174 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.69
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.55
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,492,676 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 194 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.08
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.16
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.92
 ไม่มี  จำนวน 186 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.32
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 78 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.62
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 85 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.91
 จ้างเหมา  จำนวน 38 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.84
 อื่น ๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.88
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 202 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.84
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.41
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 188 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.26
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.98
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.47
 ไม่มี  จำนวน 204 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.77
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 204 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.77
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.47
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 203 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.31
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.94
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 194 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.08
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.16
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 202 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.84
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.41


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5