รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 118 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.76
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 66 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  55.93
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.15
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.85
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 70,141,116 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.31
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.39
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  72.88
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 34 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  28.81
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  5,897,537 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.31
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.39
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.41
 ไม่มี  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.29
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.78
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.05
 จ้างเหมา  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.00
 อื่น ๆ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.86
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 109 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.37
 ไม่มี  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.32
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.46
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.24
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.85
 ไม่มี  จำนวน 119 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.85
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.46
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.24
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 118 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.69
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.46
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.85
 อื่น ๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.39
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.31
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.39


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2