รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 121 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.84
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.16
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.87
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 117,383,090 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.56
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.44
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.39
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.61
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  218,774 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 109 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.08
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.92
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.31
 ไม่มี  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.69
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  28.93
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 69 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.02
 จ้างเหมา  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.22
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.83
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.56
 ไม่มี  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.44
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.04
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.96
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.31
 ไม่มี  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.69
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.91
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.09
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.69
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.31
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.87
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.48
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.65
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2