รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 110 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.55
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.18
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 38,391,980 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.91
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.82
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.36
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.36
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  725,626 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  101.82
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.91
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.36
 ไม่มี  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.36
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.09
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.09
 จ้างเหมา  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  31.82
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.73
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.73
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.27
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.45
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.73
 ไม่มี  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  101.82
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.91
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.91
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.82
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.27
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.91
 อื่น ๆ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.55
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  102.73
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1