รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 188 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 95 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.53
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.02
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 170 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.43
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.06
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 52,699,956 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 165 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.77
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.85
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.00
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.62
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  3,225,102 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 172 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.49
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.13
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.19
 ไม่มี  จำนวน 170 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.43
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 50 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.60
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.96
 จ้างเหมา  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.00
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.06
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 160 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.11
 ไม่มี  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.98
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 164 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.23
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.38
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.13
 ไม่มี  จำนวน 172 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.49
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 169 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.89
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.13
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 170 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.43
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.66
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 167 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.83
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.60
 อื่น ๆ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.19
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 171 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.96
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.13


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3