รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 68 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.88
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  69.12
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 65 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.59
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 44,458,566 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.65
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.35
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.29
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.71
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,237,607 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 65 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.59
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.41
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.88
 ไม่มี  จำนวน 64 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.12
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.59
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  66.18
 จ้างเหมา  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.29
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.94
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.41
 ไม่มี  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.59
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.94
 ไม่มี  จำนวน 66 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.06
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 64 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.12
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.94
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.94
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.65
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.35


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2