รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 111 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  37.84
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 66 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.46
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.40
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 57,095,033 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.99
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.31
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  72.07
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.23
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,308,974 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.69
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.60
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.60
 ไม่มี  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.69
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.52
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 71 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.96
 จ้างเหมา  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.21
 อื่น ๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.60
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 98 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.29
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.01
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.89
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.41
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.31
 ไม่มี  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.99
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.59
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.70
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.40
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.90
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.59
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.80
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.90
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.50
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.80


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1