รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 115 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.96
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.74
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.70
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 24,935,460 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.09
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.61
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 51 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.35
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  116,793 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.61
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.96
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.48
 ไม่มี  จำนวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.09
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.09
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.52
 จ้างเหมา  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.09
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.87
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.87
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.70
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 52 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.22
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
 ไม่มี  จำนวน 52 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.22
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 55 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.83
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.87
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 57 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.57
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.70
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.87
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.70
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2