รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 117 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.28
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 57 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.72
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.58
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 41,887,620 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.02
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.98
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.31
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.69
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  864,891 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.02
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.98
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.98
 ไม่มี  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.02
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.82
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.30
 จ้างเหมา  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.03
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.85
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.45
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.55
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.73
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.27
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.13
 ไม่มี  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.87
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 91 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.78
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.22
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.15
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.85
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.73
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.85
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.56
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.58
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.42


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1