รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 159 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.77
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 91 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.23
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 157 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.74
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 65,081,001 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.68
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.32
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  70.44
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.56
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,052,762 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 142 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.31
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.69
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.66
 ไม่มี  จำนวน 150 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.34
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.14
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 135 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.91
 จ้างเหมา  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.32
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.63
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 137 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.16
 ไม่มี  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.84
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 155 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.48
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.52
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.63
 ไม่มี  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.37
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 142 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.31
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.69
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.37
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.63
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 152 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.60
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.63
 อื่น ๆ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.77
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 157 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.74
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.26


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล