รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 193 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.85
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 91 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.15
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 185 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.85
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 89,658,021 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 181 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.78
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.22
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 172 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.12
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.88
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,019,344 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 184 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.34
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.66
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.07
 ไม่มี  จำนวน 189 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.93
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.54
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 85 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.04
 จ้างเหมา  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.86
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.55
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 168 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.05
 ไม่มี  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.95
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 189 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.93
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.07
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.15
 ไม่มี  จำนวน 185 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.85
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 182 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.30
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.70
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 191 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.96
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.04
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 182 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.30
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.55
 อื่น ๆ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.15
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 189 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.93
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.07


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3