รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 79 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.71
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.57
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.75
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 29,666,000 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.42
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.86
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  55.70
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.58
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,109,159 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.22
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.06
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.80
 ไม่มี  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.48
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.06
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.11
 จ้างเหมา  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.24
 อื่น ๆ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.86
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  70.89
 ไม่มี  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.39
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.48
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.80
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.86
 ไม่มี  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.42
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.68
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.59
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.75
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.53
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 64 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.01
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.27
 อื่น ๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.75
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.53


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง