รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 181 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 71 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.23
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.35
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 171 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.48
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 70,952,412 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.08
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.05
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.24
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.89
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,855,150 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 165 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.16
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.97
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.31
 ไม่มี  จำนวน 168 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.82
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.97
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.25
 จ้างเหมา  จำนวน 100 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  55.25
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.66
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 162 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.50
 ไม่มี  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.08
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 166 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.71
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.87
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.55
 ไม่มี  จำนวน 173 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.58
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 167 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.27
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.87
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 173 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.58
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.55
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 168 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.82
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.55
 อื่น ๆ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.76
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 174 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.13
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2