รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 49 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.73
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.22
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.92
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 49,510,301 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.71
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.24
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.78
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.18
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  3,320,354 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.80
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.16
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.29
 ไม่มี  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.67
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.20
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.29
 จ้างเหมา  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  67.35
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.12
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.88
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.08
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.84
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.12
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.20
 ไม่มี  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.76
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.92
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.04
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.92
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.04
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.92
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.04
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.84
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.12


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต