รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 128 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 72 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.25
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.75
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 128 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 61,371,260 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.66
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.34
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.72
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.28
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  739,121 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.31
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.69
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.47
 ไม่มี  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.53
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.06
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.41
 จ้างเหมา  จำนวน 89 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  69.53
 อื่น ๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 118 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.19
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.81
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.31
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.69
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.47
 ไม่มี  จำนวน 120 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.75
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.09
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.91
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.66
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.56
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 119 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.97
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.34
 อื่น ๆ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.69
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.66
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.56


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3