รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 114 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 96 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.21
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.42
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.88
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 38,599,367 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.74
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.89
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.46
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.18
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  359,376 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.37
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.26
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.39
 ไม่มี  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.25
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.79
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 37 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  32.46
 จ้างเหมา  จำนวน 57 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.00
 อื่น ๆ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.39
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.47
 ไม่มี  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.16
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.74
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.89
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.26
 ไม่มี  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.37
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.88
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.75
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  101.75
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.88
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.37
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.26
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  101.75
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.88


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1