รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 125 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 57 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.60
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 71 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.80
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.40
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 36,310,020 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.80
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.60
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.00
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.40
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  626,960 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 120 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.00
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.40
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.60
 ไม่มี  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.80
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 37 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.60
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.20
 จ้างเหมา  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.60
 อื่น ๆ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.00
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.60
 ไม่มี  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.80
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.80
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.60
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.00
 ไม่มี  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.40
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.80
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.60
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 127 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  101.60
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.80
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.80
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.20
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.40
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 127 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  101.60
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.80


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2