รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 132 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 84 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.64
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.61
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 130 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.48
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 34,188,071 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.18
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.33
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.09
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.67
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,953,489 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.70
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.82
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.76
 ไม่มี  จำนวน 133 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.76
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 90 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  68.18
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.52
 จ้างเหมา  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.55
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.52
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 124 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.94
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.58
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.18
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.33
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.03
 ไม่มี  จำนวน 130 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.48
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.70
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.82
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 131 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.24
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.27
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 132 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.76
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.76
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 132 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.52


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1