รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 125 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.60
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 51 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.80
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.40
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.80
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 32,319,560 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 124 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.20
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.20
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 119 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.20
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.20
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  101,778 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.60
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.80
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.80
 ไม่มี  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.60
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.20
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.40
 จ้างเหมา  จำนวน 100 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.00
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.80
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.60
 ไม่มี  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.80
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 124 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.20
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.20
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.80
 ไม่มี  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.60
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.40
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.00
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 128 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  102.40
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.40
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.60
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.40
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 126 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.80
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.60


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2