รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 84 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.67
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.57
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 78 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.86
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 20,108,966 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 73 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.90
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.33
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 66 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.57
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.67
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  149,758 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 72 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.71
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.52
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.95
 ไม่มี  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.29
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.19
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.48
 จ้างเหมา  จำนวน 64 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.19
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.38
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 76 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.48
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.76
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.67
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.57
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.19
 ไม่มี  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.05
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 72 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.71
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.52
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.05
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.19
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.10
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.38
 อื่น ๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.76
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 78 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.86
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.38


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1