รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 93 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.09
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.61
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 90 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.77
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 18,520,660 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 90 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.77
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.15
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.10
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.83
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  164,903 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.47
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.38
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.08
 ไม่มี  จำนวน 91 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.85
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.68
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.81
 จ้างเหมา  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.44
 อื่น ๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 87 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.55
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.30
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 84 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.32
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.60
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.15
 ไม่มี  จำนวน 89 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.70
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.25
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.60
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 88 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.62
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.15
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.47
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.15
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 89 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.70
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.23


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3