รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 181 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.51
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 69 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.12
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.29
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 63,526,091 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.29
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.10
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 139 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.80
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.60
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,949,480 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 152 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.98
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.97
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.31
 ไม่มี  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.08
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.41
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 73 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.33
 จ้างเหมา  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.20
 อื่น ๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 151 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.43
 ไม่มี  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.08
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 155 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.64
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.87
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.55
 ไม่มี  จำนวน 160 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.40
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 153 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.53
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.76
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.29
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.21
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.29
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.55
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.55
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.29
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.10


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2