รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 83 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 57 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  68.67
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  31.33
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 49,783,578 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.39
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.61
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 73 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.95
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.05
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  660,484 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.39
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.61
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.64
 ไม่มี  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.36
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 51 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.45
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  28.92
 จ้างเหมา  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.82
 อื่น ๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.82
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.36
 ไม่มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.64
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 76 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.57
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.43
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.61
 ไม่มี  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.39
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 82 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.80
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.20
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.39
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.20
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.41
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.59
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.41


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1