รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 145 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.90
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.10
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.24
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 37,917,845 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 142 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.93
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.07
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.69
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.31
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,524,686 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.24
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.76
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.38
 ไม่มี  จำนวน 143 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.62
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.76
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.90
 จ้างเหมา  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  28.97
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.38
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 137 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.48
 ไม่มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.52
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 132 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.03
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.97
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.07
 ไม่มี  จำนวน 142 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.93
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 144 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.31
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.69
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 145 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.24
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.76
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 139 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.86
 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.14


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3