รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 255 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 134 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.55
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 85 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.33
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 215 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.31
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.39
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 57,865,902 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 215 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.31
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.75
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 207 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.18
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.88
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  498,907 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 214 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.92
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.14
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.14
 ไม่มี  จำนวน 214 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.92
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.29
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.86
 จ้างเหมา  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  31.37
 อื่น ๆ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.53
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 212 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.14
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.92
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 205 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.39
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.27
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.35
 ไม่มี  จำนวน 216 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.71
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 212 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.14
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.57
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 219 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.88
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.78
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 209 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.96
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.18
 อื่น ๆ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.35
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 217 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.10
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.96


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5