รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 105 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.05
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.95
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.05
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 36,743,079 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 100 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.24
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.76
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 82 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.10
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.90
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,384,546 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.19
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.81
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.81
 ไม่มี  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.19
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.76
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  58.10
 จ้างเหมา  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.24
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.90
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.19
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.81
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 93 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.57
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.43
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.90
 ไม่มี  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.10
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 100 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.24
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.76
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.05
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.95
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 97 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.38
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.90
 อื่น ๆ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.71
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.05
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.95


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2