รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 107 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.30
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.70
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.39
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.93
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 14,409,260 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.26
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.74
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 93 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.92
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.08
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,481,441 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.20
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.80
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.67
 ไม่มี  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.33
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.19
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 38 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.51
 จ้างเหมา  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.82
 อื่น ๆ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.48
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.33
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.67
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.20
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.80
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.80
 ไม่มี  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.20
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.20
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.80
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.33
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.67
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.07
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.93


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3