รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 143 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 71 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.65
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.36
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 132 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.31
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 50,084,138 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 130 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.91
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.50
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.52
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.88
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  3,782,225 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 127 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.81
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.59
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.90
 ไม่มี  จำนวน 128 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.51
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.38
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.75
 จ้างเหมา  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.18
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.10
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 129 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.21
 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.20
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.41
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.99
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.20
 ไม่มี  จำนวน 129 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.21
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 133 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.01
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.40
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 134 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.71
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.70
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 126 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.11
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.70
 อื่น ๆ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.59
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 135 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.41
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4