รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 211 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 132 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  62.56
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 72 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.12
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 198 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.84
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 98,740,358 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 196 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.89
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.79
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 176 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.41
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.27
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  3,499,449 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 189 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.57
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.64
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.32
 ไม่มี  จำนวน 197 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.36
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 57 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  27.01
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.35
 จ้างเหมา  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.43
 อื่น ๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.90
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 188 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.10
 ไม่มี  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.58
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 195 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.42
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.27
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.42
 ไม่มี  จำนวน 201 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.26
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 185 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.68
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.00
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 202 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.73
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.95
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 191 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.52
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.95
 อื่น ๆ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.21
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 204 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.68
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ