รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 184 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 87 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.28
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.76
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 160 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.96
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 40,003,709 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.87
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.17
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 133 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  72.28
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.76
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  6,632,588 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 153 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.15
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.89
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
 ไม่มี  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.70
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 84 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.65
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.91
 จ้างเหมา  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.85
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.63
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 153 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.15
 ไม่มี  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.89
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 150 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.52
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.52
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.63
 ไม่มี  จำนวน 159 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.41
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.87
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.63
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 162 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.04
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 157 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.33
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.17
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 159 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.41
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.63


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2