รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 190 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.16
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  32.63
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 168 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.42
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 60,320,580 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 168 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.42
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.05
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 142 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.74
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.68
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,665,655 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 164 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.32
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.63
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.21
 ไม่มี  จำนวน 160 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.21
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.79
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.42
 จ้างเหมา  จำนวน 84 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.21
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.05
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 155 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.58
 ไม่มี  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.37
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 165 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.84
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.63
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.11
 ไม่มี  จำนวน 166 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.37
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 148 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.89
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.26
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 166 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.37
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.05
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.05
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.11
 อื่น ๆ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.79
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 162 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.26
 ไม่มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.21


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1