รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 182 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.69
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 51 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  28.02
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.62
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 35,658,096 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.62
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.75
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 144 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.12
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.24
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,015,770 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 152 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.52
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.85
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.30
 ไม่มี  จำนวน 151 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.97
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.23
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  60.99
 จ้างเหมา  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.59
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.55
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.47
 ไม่มี  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.89
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 153 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.07
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.30
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.20
 ไม่มี  จำนวน 155 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.16
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.47
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.04
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 155 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.16
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.10
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.47
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.65
 อื่น ๆ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.59
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 149 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.87
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.49


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3