รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 180 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.11
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 70 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.89
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 175 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.22
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 55,877,678 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 174 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.67
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.33
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 150 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.33
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.67
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  5,214,567 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 173 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.11
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.89
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.89
 ไม่มี  จำนวน 173 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.11
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.33
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 100 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  55.56
 จ้างเหมา  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.56
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.56
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 169 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.89
 ไม่มี  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.11
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 162 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.00
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.00
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.11
 ไม่มี  จำนวน 178 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.89
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 175 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.22
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.78
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 179 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.44
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.56
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 173 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.11
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.11
 อื่น ๆ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.78
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 179 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.44
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.56


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2