รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 292 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 155 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.08
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 137 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.92
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 288 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.63
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 144,597,161 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 284 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.26
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.74
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 254 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.99
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 38 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.01
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  5,382,719 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 271 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.81
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.19
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.40
 ไม่มี  จำนวน 285 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.60
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.04
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 189 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  64.73
 จ้างเหมา  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.21
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.03
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 268 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.78
 ไม่มี  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.22
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 273 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.49
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.51
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.03
 ไม่มี  จำนวน 289 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.97
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 286 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.95
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.71
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 289 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.97
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.68
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 276 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.52
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.68
 อื่น ๆ  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.45
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 287 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.29
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.37


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1