รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 214 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 120 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.07
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 93 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.46
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 203 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.86
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 99,535,133 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 207 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.73
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.80
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 181 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.58
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.95
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  4,519,383 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 205 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.79
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.74
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.80
 ไม่มี  จำนวน 207 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.73
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.43
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 127 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.35
 จ้างเหมา  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.82
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.93
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 206 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.26
 ไม่มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.27
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 206 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.26
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.27
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.40
 ไม่มี  จำนวน 210 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.13
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 209 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.66
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.87
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 213 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.53
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 207 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.73
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.80
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 211 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.60
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.93


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3