รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 208 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.96
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 51 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.52
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.48
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.48
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 25,922,510 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.48
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.92
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.04
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.85
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,507,311 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.00
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.88
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.85
 ไม่มี  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.04
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.54
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.63
 จ้างเหมา  จำนวน 40 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.23
 อื่น ๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.04
 ไม่มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.37
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.56
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.33
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่มี  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.88
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.00
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.40
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.92
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.96
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.48
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.96
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.96
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.92
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.96


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2