รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 111 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.54
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.76
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.50
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 31,234,473 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.59
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.50
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 82 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.87
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.23
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,642,932 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.40
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.70
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.11
 ไม่มี  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.99
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.74
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.64
 จ้างเหมา  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.92
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.80
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 100 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.09
 ไม่มี  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.11
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.89
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.21
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.50
 ไม่มี  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.59
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.59
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.60
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 109 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.20
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.40
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.80
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.90
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.10
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2