รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 87 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.16
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.84
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.40
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.15
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 42,068,404 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 84 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.55
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.45
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.51
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.49
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  301,321 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.40
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.60
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.90
 ไม่มี  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.10
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.94
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  68.97
 จ้างเหมา  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.94
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.15
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 71 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.61
 ไม่มี  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.39
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.40
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.60
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.45
 ไม่มี  จำนวน 84 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.55
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.10
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.90
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.85
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.15
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 87 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 82 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.25
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.75


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2