รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 114 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.88
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.12
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 114 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 102,981,611 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.84
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.16
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  72.81
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.32
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,484,496 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 98 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.96
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.04
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.26
 ไม่มี  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.98
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.89
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.67
 จ้างเหมา  จำนวน 84 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.68
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.75
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.37
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.63
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.25
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.75
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่มี  จำนวน 114 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.12
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.88
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 114 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.49
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.51
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.12
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.88


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1