รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 99 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.45
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.55
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 36,533,997 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.81
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.19
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,359,669 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 95 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.96
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.04
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.07
 ไม่มี  จำนวน 92 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.93
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.06
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.39
 จ้างเหมา  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.55
 อื่น ๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 96 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.97
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.03
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 96 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.97
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.03
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.04
 ไม่มี  จำนวน 95 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.96
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 98 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.99
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.01
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 98 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.99
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.01
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี