รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 153 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.64
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.61
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 84 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.90
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 21,141,400 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 82 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.59
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.31
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 76 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.67
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.23
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  447,586 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 76 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.67
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.58
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.27
 ไม่มี  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.63
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.84
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.76
 จ้างเหมา  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.29
 อื่น ๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 78 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.98
 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.92
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.94
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.96
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.65
 ไม่มี  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.25
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.94
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.65
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 82 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.59
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.65
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.33
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.65
 อื่น ๆ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.27
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 82 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.59
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.31


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1