รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 138 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.58
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.35
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 131 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.93
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 34,177,785 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 124 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.86
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.80
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 78 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.52
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.41
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  8,308,015 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 128 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.75
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.90
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.62
 ไม่มี  จำนวน 127 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.03
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.36
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.20
 จ้างเหมา  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.36
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.72
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.68
 ไม่มี  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.97
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 120 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.96
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.70
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.45
 ไม่มี  จำนวน 130 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.20
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 126 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.30
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 132 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.65
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.58
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 128 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.75
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.90


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2