รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 158 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.27
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.73
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.47
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 55,126,561 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 147 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.04
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.96
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.11
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.89
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,975,616 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 150 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.94
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.06
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.49
 ไม่มี  จำนวน 143 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.51
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.16
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.03
 จ้างเหมา  จำนวน 131 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.91
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.90
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 149 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.30
 ไม่มี  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.70
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.47
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.53
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.90
 ไม่มี  จำนวน 155 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.10
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 157 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.37
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.63
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 152 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.20
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.16
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 153 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.84
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.63
 อื่น ๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.53
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 156 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.73
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.27


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2